Algemene voorwaarden

Koffie kan niet worden geruild en heeft geen recht op zichttermijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sprso zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Sprso worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sprso worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sprso ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Sprso zijn vrijblijvend en Sprso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sprso. Sprso is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sprso dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sprso.

Betaling geschied altijd vooraf door middel van alle via de website beschikbare betaalmethodes.

Artikel 4: Levering

Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, zo snel mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de klant.

Sprso hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door Sprso opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij.

Sprso is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Sprso gedragen.

Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten zoals koffie kunnen niet geretourneerd worden.

U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Sprso niet retour genomen.

Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Sprso deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Sprso zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is daarmee voor alle bestellingen gelijk. Bij het afrekenen in de webwinkel worden deze vermeld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Sprso het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Sprso zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Sprso houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Sprso gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Sprso zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Sprso de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

Zolang het eigendom van de door Sprso verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Sprso verplicht de polis ter inzage aan Sprso verplicht ter inzage aan Sprso te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sprso geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Sprso garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Sprso daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@sprso.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal Sprso bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de contractspartij laten herstellen/vervangen.

Op de door Sprso geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Sprso. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Sprso kunnen worden uitgesloten. Wanneer PostNL de zending als "uitgereikt" aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd. De status van de zending door postNL post is na te lezen op www.postnl.nl.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Sprso dan wel tussen Sprso en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Sprso, is Sprso niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Sprso.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Sprso respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.

Sprso zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sprso ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sprso gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sprso kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan Sprso schriftelijk opgave doet van een adres, is Sprso gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Sprso schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Sprso gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sprso deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sprso in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sprso vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Sprso is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14: Afbeeldingen

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken met het geleverde artikel.